راهنمايي دانشجويان
1 . همواره به اطلاعيه هاي داخل( برد آموزشي گروه وهمچنين وبلاگ گـروه توجه نمائيد!

2 . دانشجويان كارشناسي پيوسته عمران مي بايست  اصل مدرك پيش دانشگاهي ودانشجويان كارشناسي پيوسته مدرك كارداني خود را حداكثر تاپايان ترم 3 به بايگاني دانشگاه واقع درساختمان بحرالعلوم تحويل داده چك يا سفته خودرادريافت نمايند .درغيراين صورت مجوز انتخاب واحد ترم بعد رانخواهندداشت. 

3 .برنامه انتخاب واحد دانشگاه كنترل رعايت پيشنياز نداشته ،عواقب عدم رعايت پيشنياز به عهده شخص دانشجو خواهدبود.

4 .درخصوص مسائل مربوط به انتقال ومهمان به مسئول نقل وانتقالات دانشجويي واقع درساختمان اداري طبقه همكف مراجعه فرمائيد.  

5 .درخصوص مسائل مربوط به شهريه و وام دانشجويي به امورمالي و صندوق رفاه واقع در ساختمان بحرالعلوم مراجعه فرمائيد.

6.درهرترم تحصيلي پس ازپايان زمان حذف واضافه ممكن است به دلايل آموزشي برخي ازكلاسها حذف،تغييرساعت وتغييراستاد داشته باشند لذا همواره انتخاب واحد خود را درسايت چك بفرمائيد.

7 .دانشجوياني كه درس پيشنيازي را اخذ نموده،ولي پاس نكرده وياحذف ماده35 (غيبت) نموده اند،درترمهاي بعدميتوانندآن درس رابادرس وابسته( بصورت همزمان )اخذنمايند.ودرصورت اخذنمره ردي دريكي از آندو ،درس دوم حذف نخواهدشد.

8 . دانشجويان ترم آخركه**فقط** 24 واحدباقيمانده دارندمجازبه اخذآن دريك ترم ميباشند،حتي اگر ترم قبل مشروط شده باشند.

9 .دانشجويانيكه معدل ترمي ايشان 17 وبيشترميباشد،ترم بعدمجازبه انتخاب واحدتاسقف 24 واحدميباشند.

10 . دانشجوياني كه به دلايل فوق نيازبه اخذ بيش از 20 واحددارندبااخذ مجوزكتبي از مديرگروه به مسئول آموزش دانشكده (آقاي بهمن كاوند)مراجعه نمايند.

11 .دانشجويانيكه درنيمسال دوم ترم اول محسوب ميشوند،جهت انتخاب واحدبه وبلاگ يابردگروه مراجعه ودروس ارائه شده ترم اول وحتي دروس ترمهاي بعد كه پيشنياز ندارند،مشخصه آنهاراياداشتوبامراجعه به سايت دانشگاه اقدام به انتخاب واحد نمايند:

الف .مشخصه وافزايش ظرفيت دروس عمومي معارف دراختيار آقاي رئوفيان ساختمان بحرالعلوم ميباشد

ب .       "       "    "          "     زبان پيش وزبان عمومي    "       گروه زبان       "            "         "

ج .        "       "    "          "    فارسي "  وفارسي   "      "      گروه ادبيات     "            "         "

د .جهت "       "    "          "    فيزيك    "  وفيزيك      "      به ساير گروه ها مراجعه نمائيد.

12 . دانشجوياني كه به دلايلي نيازبه اخذواحدباسايررشته ها دارنددرخواست كتبي خودرابا امضاءمديرگروه به گروه ارائه دهنده درس تحويل دهند.

13 .درخصوص تشكيل ياعدم تشكيل كلاسهابه اموركلاسهاي هردانشكده مراجعه بفرمائيد.

14 . آدرس سايت دانشگاه  www.iaub.ac.ir        و       www.217.219.210.13115 .

15. دروس پيش دانشگاهي عملا پيشنيازدرس ديگري نيستندامابهتراست ترمهاي اول وقبل ازدروس رياضي،زبان و . . . اخذگردند

16 .درخصوص سقف واحدهاي انتخابي دروس عمومي گروه معارف به آقاي رئوفيان(ساختمان بحرالعلوم)مراجعه نمائيد.

17 .افزايش ظرفيت كلاسهادر زمان انتخاب واحد فقط دراختيار مدير گروه ميباشد.

18. لطفا: A. درمورد اساتيدو تلفن ايشان خصوصا اساتيدگروه رياضي به هيچ عنوان ازگروه سوال نفرمائيد! آدرس وتلفن اساتيد (فقط درمواردضروري ازطريق رئيس دانشكده* دكترمديري*)قابل دسترسي ميباشد. B.درخصوص اعلام نمرات واعتراض ورقه و . . . به سايت دانشگاه مراجعه نمائيد.**فقط درمواردضروري به مسئول آموزش دانشكده آقاي كاوند(كنار اطاق رئيس دانشكده)مراجعه نمائيد**
برچسب‌ها: كاتالو گ درسي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ساعت 12:17  توسط farzin  |